Начална страница

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

Предназначение, достъп до информация и действия в регистъра

Единните адвокатски регистри (ЕАР) представляват обща електронна структурирана база от данни, която съдържа информация за адвокатите, младшите адвокати, адвокатските дружества, адвокатските съдружия, адвокатските сътрудници, чуждестранните адвокати и адвокатските досиета съдържащи обстоятелствата, вписани по силата на Закона за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри, както и основанията за тяхното вписване.

начална страница
Регистри на българската адвокатура - Начална страница

Потребителите на публичната част достъпват началната страница "Регистри на българската адвокатура".

Достъп до ЕАР през "Вход за граждани"

Достъпът до публична част на ЕАР се осъществява чрез избор на "Вход за граждани"

Всеки гражданин има право на свободен достъп до публичната част на ЕАР с цел установяване на актуален правен статус на:

 • адвокат
 • младши адвокат
 • чуждестраннен адвокат
 • адвокатското дружество
 • адвокатското съдружие
 • адвокатски сътрудник.

Публично достъпни са данните по партиди, за които Законът за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020 г. предвиждат това. Достъпът до публичната част се осъществява от посочен от Висшия адвокатски съвет адрес: bar-register.bg

Достъп до ЕАР през "Вход за адвокати"

Достъпът до личния портал на адвокат се осъществява чрез избор на "Вход за адвокати"

Всеки адвокат има право на достъп до личния си портал чрез регистриране с персонален квалифициран електронен подпис (КЕП), където може да

Регистриран достъп до ЕАР през временен портал

Регистриран достъп на потребителят в Единния адвокатски регистър (ЕАР) се извършва с персонален квалифициран електронен подпис (КЕП). Като предварително условие е потребителят да е инсталирал услуга за електронно подписване B-trust BISS на компютъра си и да притежава валиден персонален КЕП издаден от български доставчик.

 • Регистрираният достъп до ЕАР осигурява на кандидат за адвокат, младши двокат и чуждестранен адвокат право да:
  • Подава заявления по одобрени от Висшия адвокатски съвет образци.
  • Получава по електронен път уведомления и резултат от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи.
  • Извършва справки по движението на подадени заявления и приложените към тях документи, съдържащи се в преписките.

Служебен достъп през служебен портал

Служебният достъп се осъществява чрез избор на "Служебен вход"

Председатели на АС и ВАдвС, членове на АС и лица по трудово правоотношение с Адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет имат право на достъп до служебната част, чрез персонален КЕП (Квалифициран електронен подпис).

Длъжностните лица могат да осъществят достъп единствено чрез сигурен канал за връзка, осъществен от оборудването доставено от Висшия адвокатски съвет. Входът в системата се извършва чрез персонален КЕП (Квалифициран електронен подпис) от Служебен портал

Служебният достъп до ЕАР осигурява на потребителя, възможност за извършването на конкретни действия в информационната система, съобразно статута му:

Председател на АС/ВАдвС

 • Определя ниво на достъп до информационната система
 • Получава по електронен път уведомления и резултат от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи; (всички непрегледани уведомления постъпили в деня се обединяват в едно общо уведомление, което пристига на следващия ден,преди обяд.)
 • Назначава по електронен път докладчик по преписки - член на АС/ВАдвС
 • Извършва справки по движението на подадени заявления и приложените към тях документи, съдържащи се в електронното адвокатско досие.
 • Извършва справки за актуален статус на адвокат, младши адвокат, чуждестранен адвокат, адвокатско дружество и адвокатско съдружие.
 • Подписва подготвени разпореждания.

Член на АС/ВАдвС

 • Може да бъде назначен за докладчик
 • Изисква допълнителни доказателства по подадено заявление или жалба по електронен път, на които е докладчик
 • Съставя и предоставя за разглеждане от Адвокатски съвет по електронен път, становище по подадено заявление или жалба
 • Получава уведомления по електронен път

Длъжностно лице при АС/ВАдвС

 • Регистрира електронни документи и електронни образи на документи, подадени на хартиен носител
 • Регистрира взети от АС/ВАдвС решения, свързани с регистровите производства в ЕАР
 • Съставя и предоставя за разглеждане и подпис по електронен път  на председателя на АС/ВАдвс разпореждания по административно производство
 • Получава уведомления по електронен път

Поверителност

Политика за защита на лични данни

Политика за защита на личните данни относно електронните адвокатски регистри и единните електронни адвокатски регистри (PDF)

Правила за достъп

Правила за обработването и достъпването до информацията, съхраняваща се в информационните системи, създадени съгласно Наредба № 3/20.11.2020 година за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри (отделна страница)

Общи условия

Общи условия и правила за достъп до Eдинните електронни адвокатски регистри в web базираната информационна система на Висшия адвокатски съвет (PDF)Общи условия и правила за достъп до Eдинните електронни адвокатски регистри в web базираната информационна система на Висшия адвокатски съвет (PDF)

Обратна връзка за системата

Вариант - е-формуляр

Попълване на онлайн формуляр на адрес: https://forms.gle/QDUrQ2RnXC2wh9Ax9

Вариант - е-поща

1234.png