Начална страница

От Указания
Направо към навигацията Направо към търсенето

Предназначение, достъп до информация и действия в регистъра

Единните адвокатски регистри (ЕАР) представляват обща електронна структурирана база от данни, която съдържа информация за адвокатите, младшите адвокати, адвокатските дружества, адвокатските съдружия, адвокатските сътрудници, чуждестранните адвокати и адвокатските досиета съдържащи обстоятелствата, вписани по силата на Закона за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри, както и основанията за тяхното вписване.

начална страница
Регистри на българската адвокатура - Публична част

Публичен достъп до ЕАР

Всеки гражданин има право на свободен достъп до публичната част на ЕАР с цел установяване на актуален правен статус на:

 • адвокат
 • младши адвокат
 • чуждестраннен адвокат
 • адвокатското дружество
 • адвокатското съдружие
 • адвокатски сътрудник.

Публично достъпни са данните по партиди, за които Законът за адвокатурата и Наредба №3 от 20.11.2020 г. предвиждат това. Достъпът до публичната част се осъществява от посочен от Висшия адвокатски съвет адрес: bar-register.bg

Потребителите на публичната част достъпват началната страница "Регистри на българската адвокатура".

Регистриран достъп до ЕАР - през временен портал

Регистриран достъп на потребителят в Единния адвокатски регистър (ЕАР) се извършва с квалифициран електронен подпис (КЕП). Като предварително условие е потребителят да е инсталирал услуга за електронно подписване B-trust BISS на компютъра си и да притежава валиден КЕП издаден от български доставчик.

 • Регистрираният достъп до ЕАР осигурява на кандидат за адвокат, младши двокат и чуждестранен адвокат право да:
  • Подава заявления по одобрени от Висшия адвокатски съвет образци.
  • Получава по електронен път уведомления и резултат от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи.
  • Извършва справки по движението на подадени заявления и приложените към тях документи, съдържащи се в преписките.

Служебен достъп - през служебен портал

Председатели на АС и ВАдвС, членове на АС и лица по трудово правоотношение с Адвокатските колегии и Висшия адвокатски съвет имат право на достъп до служебната част, чрез КЕП (Квалифициран електронен подпис).

Длъжностните лица могат да осъществят достъп единствено чрез сигурен канал за връзка, осъществен от оборудването доставено от Висшия адвокатски съвет. Входът в системата се извършва от Служебен портал

Служебният достъп до ЕАР осигурява на потребителя, възможност за извършването на конкретни действия в информационната система, съобразно статута му:

Председател на АС/ВАдвС

 • Определя ниво на достъп до информационната система
 • Получава по електронен път уведомления и резултат от обработката на подадените електронни заявления и приложените към тях документи; всички непрегледани уведомления от преден ден се обединяват в едно, което пристига на следващата сутрин.
 • Назначава по електронен път докладчик по преписки.
 • Извършва справки по движението на подадени заявления и приложените към тях документи, съдържащи се в електронното адвокатско досие.
 • Извършва справки за актуален статус на адвокат, младши адвокат, чуждестранен адвокат, адвокатско дружество и адвокатско съдружие.
 • Назначава по електронен път докладчик по преписки - член на АС/ВАдвС

Член на АС/ВАдвС

 • Може да бъде назначен за докладчик
 • Изисква допълнителни доказателства по подадено заявление или жалба по електронен път, на които е докладчик
 • Съставя и предоставя за разглеждане от Адвокатски съвет по електронен път, становище по подадено заявление или жалба
 • Получава уведомления по електронен път

Длъжностно лице при АС/ВАдвС

 • Регистрира електронни документи и електронни образи на документи, подадени на хартиен носител
 • Регистрира взети от АС/ВАдвС решения, свързани с регистровите производства в ЕАР
 • Съставя и предоставя за разглеждане и подпис по електронен път  на председателя на АС/ВАдвс разпореждания по административно производство
 • Получава уведомления по електронен път

Достъп до видове регистри и електронни услуги

Поле за търсене

Бърз достъп до данни по партида на субект чрез въвеждане на име или личен номер в полето за търсене.

Поле "Търсене"

Интерактивна карта

Интерактивна карта на България, разделена по райони на съществуващите адвокатски колегии.

Чрез избиране на конкретен район, потребителят получава достъп до регистрите на съответната колегия.

Изглед на "Интерактивна карта"

Достъп до секции и действия

Достъпът до секции и действия в системата се осъществява с помощта на бутони:

 • Бутони за избор
 • Бутони за добавяне на група по образец
 • Бутони за прилагане на файлове

Указателен цвят на бутоните:

 • Бутон в червен цвят указва на потребителя възможност за избор или действие.
 • Бутон в жълт цвят указва на потребителя липса на възможност за избор или действие.
  1.Бутон указващ възможност за действие 2. Неактивен бутон

Бутони за достъп до конкретен раздел