Указания за попълване и подаване на заявления

От Указания
Версия от 12:59, 22 юли 2021 на Zlaty (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

Избор на образец

За подаване на заявление по образец от началната страница изберете "Заявления", изберете бутон "Подаване на заявление".Изберете от листа с образци и натиснете бутон "Попълни".

Съдържание на образец

Образецът съдържа следните полета, менюта и бутони:

  • Меню с избор на адресат, Меню с функционалност за търсене
  • Полета с възможност за попълване на текст, полета без възможност за коригиране, полета с възможност за прикачване на файлове
  • 1.Данните в поле ЕГН са без възможност за корекции 2. Полета за попълване на текст

  • Текстови полета.png

Полетата със задължителен характер

Бутони за избор

Бутони за добавяне на група по образец

Указателен цвят на бутоните

  • Бутон в червен цвят указва на потребителя наличие на възможност за действие в системата
  • Бутон в жълт цвят указва липса на възможност за действие от страна на потребителя в системата
1.Бутон 1 и 2 са активни бутони

Преглед на заявление

След попълване на образеца системата дава възможност за преглед на попълнените данни

Преглед преди подпис

Попълване на декларация за истинност на заявени данни и приложени документи

След подпис на образец, потребителя попълва и подписва декларация за истинност на заявените данни и приложените в образеца документи.

В декларацията за истинност се попълват данни по документ за самоличност

Документи за подпис

В секция "Документи за подпис" потребителя може да открие списък с всички попълнени но неподписани образци като има възможност да продължи към подпис на конкретен образец.

Заявления по образец

Образец 1 Заявление за приемане и вписване в регистъра на адвокатите/младшите адвокати

Образец 2 Заявление за издаване на адвокатска карта

Образец 3 Заявление за отписване от регистъра на младшите адвокати и вписване в регистъра на адвокатите

Образец 4 Заявление за временно преустановяване/възобновяване на адвокатската професия

Образец 5 Заявление за вписване поради преместване на адвокат/младши адвокат/чуждестранен адвокат от една адвокатска колегия в друга

Образец 6 Заявление за отписване поради преместване на адвокат/младши адвокат/чуждестранен адвокат от една адвокатска колегия в друга

Образец 7 Заявление за отписване от регистъра на адвокатите, младшите адвокати и чуждестранните адвокати (на основание чл. 22, ал. 1 т. 1 от Закон за адвокатурата)

Образец 8 Заявление за промяна на вписани обстоятелства в регистъра на адвокатите, младшите адвокати и чуждестранните адвокати

Образец 9 Заявление за вписване/отписване/отразяване на промени в регистъра на адвокатските сътрудници

Образец 10 Заявление за издаване на карта на адвокатски сътрудник

Образец 11 Заявление за прилагане на документи към досието

Образец 12 Заявление за вписване в единния регистър на чуждестранните адвокати

Образец 13 Заявление за вписване на чуждестранния адвокат в регистъра на адвокатската колегия (по чл. 17 от Закона за адвокатурата)

Образец 14 Заявление за вписване в регистъра на адвокатските дружества

Образец 15 Заявление за вписване промени в регистъра на адвокатските дружества

Образец 16 Заявление за преместване седалището на адвокатско дружество в района на друга адвокатска колегия

Образец 17 Заявление за прекратяване на адвокатско дружество и обявяването му в ликвидация

Образец 18 Заявление за регистриране на договор за адвокатско съдружие

Образец 19 Заявление за промени във вписани обстоятелства по регистриран договор за адвокатско съдружие

Образец 42 Заявление за поправка на грешки и отстраняване на непълноти/ несъответсвия, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания